Wind Waait    [ Glass, stainless steel, aluminium / wood ]

The  installatie representeert de façade van een gebouw.

Geïnspireerd door de levende kwaliteit van de wind die door de bomen beweegt, verkent deze installatie de toepassing van dit fenomeen binnen onze ruimtes.

Wind Waait zet namelijk vraagtekens bij de manier waarop architectuur bewoners isoleert van de stromende, dynamische gedaante van de natuurlijke wereld. 

Door dynamieken in onze binnenruimtes te integreren, overeenkomstig met een levendigheid kenmerkend voor de natuurstaat waarin de menselijke fysiologie zich heeft ontwikkeld, wilt dit project bij dragen aan ons fysieke en innerlijke welzijn.

Een benadering die zowel zijn oorsprong vindt in de wetenschappelijke studie van de relatie tussen mens en natuur als in de fenomenologische betekenis van haar schoonheid. Door middel van het laatstgenoemde hoopt de installatie ons gevoelig te maken voor de ervaring van de natuur en zo onze verbintenis met  haar te vergroten.

 

Achtergrond informatie:

 

Nog geen eeuw geleden was voor een groot deel van de mensen onze fysieke omgeving dat van de natuurlijke wereld, met haar ritmes, cyclussen en dynamieken. Haar organische, steeds groeiende en steeds veranderende gestalte en het onderling afhankelijke leven wat daar uit voortkwam. Een wereld waar wij vanuit een intuïtieve vanzelfsprekendheid aan toe behoorden. Nu is het voor velen vervangen door een onwrikbare, statische, confronterende bouw van levenloze oppervlakken; rechte lijnen, betonnen massa en grotendeels generieke vormen bepalen merendeels het ons omringende landschap. Als gevolg daarvan lijkt de gebouwde omgeving te zijn verworden tot een omheining die ons vervreemd van de natuur en haar constant veranderende voorkomen. Een gevoel van in de wereld zijn, is niet langer aanwezig. In veel gebouwen is er namelijk weinig tot geen verandering van uur tot uur en daarmee lijkt de natuurgetrouwe notie van tijd (verandering en vergankelijkheid) niet meer geïncorporeerd te zijn. Door middel van het integreren van een sensorische ervaring die ons verbindt met het heden, maar die tegelijkertijd ook van voorbijgaande aard is, wil dit project het onzichtbare zichtbaar maken en daarmee op een fenomenologische, ervaarbare manier een natuurlijk gevoel van tijd binnen onze ruimtes te introduceren.

The installation represents the facade of a building.

 

Inspired by the living quality of the wind moving through the trees. 

Wind Waait explores its application  in the strongly urbanized environment of present day. The installation questions the way architecture isolates inhabitants from the ever-changing flux and dynamic beauty of the natural world.

By integrating dynamics within our contemporary environment similar to a certain animateness familiar to us in the past. This project aims to contribute to our physical and inner well-being by the means of an approach finding its roots both in scientific study of the Human-Nature relationship and in the phenomenological meaning of beauty. By virtue of the latter, the installation hopes to re-sensitize us to the experience of nature and her ever-changing gestalt

Background information:

Less than a century ago, for a large part of humans, our physical environment was that of the natural world. With its rhythms, cycles and dynamics. Its organic, ever-growing, ever-changing shape and the interdependent life that emerged from it. A world to which it seemed intuitively obvious that we belonged. Now it has been replaced for many by an unyielding, unshakable, static, inert, confrontational environment of inanimate or non-living surfaces. Straight lines, concrete masses and largely generic shapes determine the surrounding cityscape, As a result, the built environment seems to have degenerated into an enclosure that alienates us from nature and its constantly changing form. In many buildings there is little or no change from hour to hour, and thus the true-to-life notion of time (change and transience) seems to be no longer incorporated. By integrating a sensory experience that connects us with the present, but that is at the same time transient, this project aims to make the invisible, visible and thereby aims to introduce a natural sense of time within our spaces in a phenomenological, experiential way. 

“Nothing gives man fuller satisfaction than participation in processes that supersede the span of his individual life. We have a mental need to grasp that we are rooted in the continuity  of time”

 

Gotthard booth 

HOVER OVER TEXT FOR ENGLISCH 
High resolution | Wind Waait | D'ATELIER
18-07-03-daan_brouwer-0362.jpg