The Utility of Cessation  —  [ Materials: Aluminium, bronze, brass ]

A plea for a balanced life.

 

 

 

 

 

 

Binnen de Japanse cultuur is ‘Ma’ beschreven als een pauze in tijd, een interval of leegte in de ruimte. 'Ma’ wordt vaak beschreven als de leegte die vorm geeft aan het geheel. Binnen het westen, wat geobsedeerd is met overdaad, nut en pragmatiek, hebben we geen vergelijkbaar woord of term. Naar mijn inzicht is dit een serieuze tekortkoming. Deze experimentele instrumenten belichamen een aantal interpretaties van ‘Ma’, die vindbaar zijn in onze hedendaagse omgeving en waarvan de potentie vaak onbenut is gebleven. 

De diverse handelingsmogelijkheden van de verschillende instrumenten staan ons toe om een moment van stilstand of leegte te ervaren. Dit biedt ons de kans om aandachtiger en ontvankelijker te zijn voor onszelf en de wereld om ons heen. De verschillende instrumenten pretenderen niet de beschouwer van antwoorden te voorzien, maar creëren eerder een moment van leegte, die ons in staat kan stellen om ons huidige manier van zijn te helpen begrijpen en van daaruit de weg voorwaarts te vinden.

Achtergrond informatie:

Wanneer een geschiedkundig en uitheems element zoals ‘Ma’ onverwachts zijn weg vindt in ons hedendaagse veld van opvattingen zijn het verbeeldingsvormen zoals deze, die ons toegang bieden tot een andersoortige ervaringswereld. Deze momenten kunnen worden opgevat als een verstoring van het huidige discours welke op het juiste moment verschijnen om het voortdenderende systeem even te doen stokken. Wanneer wij beseffen dat een verbeeldingsvorm uit het verleden ons misschien meer aanbelangt dan wat nu gangbaar is, krijgt dit element vanzelf een kritische functie en daarmee zorgt het er automatisch voor dat er een blinde vlek wordt blootgelegd binnen ons hedendaagse veld van opvattingen. De confrontatie met andere verbeeldingsvormen, denkbeelden en praktijken uit het verleden legt namelijk de constructie bloot van onze hedendaagse dialoog en daarbij prikt het de zelfgenoegzame mythe door dat wij, binnen het westen, er in allerhande zaken op vooruit zijn gegaan. 

Daarmee lijkt het soms noodzakelijk om de geschiedenis in stelling te brengen tegen de ijdele vanzelfsprekendheid van onze hedendaagse ‘normen en waarden’. Toch is het belangrijk om te noemen dat dit tijdloze verzet niet mag worden opgevat als een nostalgische verheerlijking van het verleden. 

Dit verleden dient enkel als een hulpmiddel, nooit als doel op zich.

Within Japanese culture, "Ma" has been described as a pause in time, an interval, or emptiness in space. "Ma" is often described as the emptiness that give shape to the whole. Within the West, that is obsessed with excess, utility, and pragmatics, we have no comparable word nor term. In my view, this seems to be a serious omission. These experimental instruments embody a series of western interpretations of "Ma"  that can be found in our contemporary environment and whose potential  often has been unexploited. The various affordances of the different instruments allow us to stop and truly experience a moment of cessation.  Which enables us to become more attentive and receptive towards ourselves and the world around us. The installation does not pretend to provide answers. But rather provides us with experiences that enables us to help grasp our current position and find the way forward from there.  

Background information:

When an element such as 'Ma' unexpectedly returns to the present, it is imaginations such as these that offer us access to a historical world of experiences. These moments can therefore be seen as a disruption of the time regime, which seems to appear at the right moment to momentarily halt the relentless march of our contemporary system. When we realize that a form of the past may concern us more than what is currently prevalent, this element automatically obtains a critical function. And as a matter of course exposes a blind spot within our contemporary discourse. The confrontation with imaginations, ideas and practices from the past reveals the construction of our contemporary dialogue and thereby shatters the complacent myth that we, in the West, in one thing and another have undoubtedly progressed for the better. It therefore seems necessary to sometimes oppose history against the idle obviousness of our contemporary norms and values. Nevertheless, it is important to mention that this untimely resistance should not be understood as a nostalgic glorification of the past. This past serves only as a means to an end, never as an end goal in itself.

HOVER OVER TEXT FOR ENGLISCH 

"That little bit between each note - silences which give the form. The interval which gives shape to the whole"

Isaac Stern

|

200124-Daan_Brouwer-The_Utility_of_Cessa
200124-Daan_Brouwer-The_Utility_of_Cessa
200124-Daan_Brouwer-The_Utility_of_Cessa