The Presence of Absence    [ Materials: Scented resin, ebonized oak, brass ]

 

 

In a society with a strong emphasis on happiness, death and mourning seem to occupy a smaller place with time. By the means of a contemporary ritual, this project aims to rethink the place of mourning within our current way of living.

 

Olfaction has always been closely connected with our memory.

By embedding an fragrance associated with the deceased within a 3D printed object. The act of handling the vessel becomes a moment to consciously experience the fundamentally human emotion of mourning. The odour has the capacity to cast you back to past times and will let the one that stayed behind, relive precious moments that have been shared together.  Within these moments, the acknowledgement of our loss will become the first step towards a feeling of abidance. 

Background information:

Coming soon.

HOVER OVER TEXT FOR ENGLISCH 

“You will be whole again but, you will never be the same. Nor would you want to”

Elisabeth Kubler-Ross

HOVER OVER TEXT FOR ENGLISCH 

In een samenleving met een sterke nadruk op geluk, lijken de dood en rouw met de tijd een kleinere plek in te nemen. Door middel van een hedendaags ritueel wil dit project de plaats van rouw binnen onze huidige manier van leven herzien. Reukzin is altijd nauw verbonden geweest met ons geheugen. Door een geur, geassocieerd met de overledene te verweven in een 3D-geprint object verwordt het hanteren van het voorwerp, een moment om de fundamenteel menselijke emotie van rouw bewust te ervaren. De geur zal je terugbrengen naar tijden van weleer en zal diegene die achterblijft waardevolle momenten laten herbeleven die samen zijn gedeeld. De erkenning van het verlies dat tijdens deze momenten plaatsvindt, kan een eerste stap zijn op de weg naar een gevoel van berusting.

 

Achtergrond informatie:

 

Terwijl onze ervaring wordt geformuleerd door een combinatie van vijf zintuigen, wordt veel van onze hedendaagse beleving slechts geduid door één - zicht. Het oog lijkt daarmee een fysieke afstand te hebben gecreëerd, die geen recht meer doet aan de ontvankelijkheid van onze overige zintuigen en de affectieve wisselwerking daarvan met de menselijke geest. Vanwege de sterke correlatie tussen geur en herinnering en de verbinding van ons innerlijke gevoelsleven met tastzin tracht dit project een lichaam gecentreerde en geïntegreerde zintuiglijke ervaring van rouw te realiseren. Waarbij de emotionele participatie van de persoon in kwestie verwezenlijkt wordt door een spanning tussen het bewust toestaan van het verdriet en de onbewuste zintuiglijke stimulansen daaronder.

|

The Presence of Absence
190814-daan_brouwer-presence_of_absence-
190814-daan_brouwer-presence_of_absence-
190814-daan_brouwer-presence_of_absence-
190814-daan_brouwer-presence_of_absence-